Gå til innhold
 • Bli medlem

Vinnerliste

Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng fra 29. juni 2022 i alle områder

 1. Jeg forstår etterhvert hvorfor det er et ork å komme i gang 🙃
  1 poeng
 2. Fra og med versjon 0.0.3.0 kan du scripte med data fra TibberSeer! Det gir flere muligheter for smartere strømstyring. Litt historie TibberSeer har alltid kunnet finne deg de N laveste timene med strømpriser, og brukt det som en trigger i et event. Hvis du f.eks. bare skal ha et eller annet på de 4 billigste timene, kan du bruke denne triggeren: Det er et forholdsvis brutalt event, og hvis en eller flere av de N billigste timene kommer etter hverandre, så skrur man mye av og på igjen som over tid sliter på utstyret. Det har vi jo ikke noen glede av, så vi kan legge inn et event som skrur på hvis strømprisen er dyrere enn (24 - 4 - 1 = ) 19 billigste timer. Da får vi et på-event som dette: og et av-event som dette: Dette er jo fint og flott, men jeg vil gjerne at VVB skal gjøre seg ferdig med å varme vannet. Vi er 4 i husholdningen, det trenes en del så det brukes en del varmtvann i løpet av et døgn, og ingenting er verre enn å ikke ha varmtvann når man ønsker det. Jeg har observert (dvs. sjekket statistikken) at at vår VVB etter dusjing om morgenen går på i ca. 2,5 timer før den går av. Av og til kortere og en sjelden gang lenger. I tillegg dusjes det om kvelden som gir igjen 2-2,5 timers oppvarming, eller boblebadet er i bruk som gir rundt 4 timers oppvarming. Vi har da to perioder i døgnet som jeg er veldig interessert i å finne de billigste timene for, spesielt når strømprisene varierer en del... Hvordan gjør jeg det? Nye scripting-funksjoner TibberSeer har nå fått flere nye funksjoner som kan brukes med scripting. Det høres skummelt ut, men det er det ikke. Dette er signaturen på de nye funksjonene: Public Function GetPrices(Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As List(Of Double) Public Function GetPricesAsDictionary(Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal hourCount As Integer = 0) As Dictionary(Of Integer, Double) Public Function GetCheapestNhours(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Tuple(Of Date, Double) Public Function GetCheapestNhoursTime(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Date Public Function GetCheapestNhoursPrice(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Double Public Function GetCheapestDhours(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Tuple(Of Date, Double) Public Function GetCheapestDhoursTime(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Date Public Function GetCheapestDhoursPrice(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Double Alle digger VB! startHour og endHour er valgfrie variabler du kan bruke til å begrense søket ditt. Som standard vil de starte med å gi deg priser fra og med kl. 00:00 fra dagen i dag, og så mange timer som er tilgjengelige. 24 timer hvis funksjonen kjøres før kl 13 og 48 timer etter kl. 13. GetPrices() og GetPricesAsDictionary() er to sider av samme sak. De gir hhv. en liste eller en dictionary over dagens og morgendagens strømpriser (hvis de finnes når funksjonen kjøres). De har litt forskjellig bruk og den varierer litt med hva du har tenkt å gjøre. GetCheapestNhours() gir deg altså klokkeslett og gjennomsnittspris for de N billigste timene sammenhengende. Hvis du bruker GetCheapestNhours(3) så får du en Tuple med to verdier. Item1 er klokkeslett (og dato) for den timen som starter de tre sammenhengende timen, og Item2 er gjennomsnittsprisen for de 3 timene. GetCheapestNhoursTime() gir kun tidspunktet, og GetCheapestNhoursPrice() gir kun gjennomsnittsprisen. GetCheapestDhours() er den samme som GetCheapestNhours() men med den forskjellen at den første kan ha desimaltall, mens den siste tar kun heltall. Hvorfor to stykker? Fordi desimaltall-versjonen krever bittelitt mer beregning (et par doble for-løkker for å iterere seg gjennom hvert minutt i et døgn eller to) isteden for heltall-versjonen som bruker LINQ (dvs spørringer). Desimaltallsversjonen kan selvfølgelig også ta heltall hvis du ønsker. Jeg skrev heltallsversjonen først, og beholder begge. Eksempel En normal hverdag er jeg i dusjen ganske nøyaktig kl. 07:00, og VVB vil begynne oppvarmingen omtrent da hvis man ikke styrer det. Dette er et dyrt tidspunkt å varme vann på, og det vil jeg gjøre noe med. Jeg vil altså ha de 2,5 billigste timene fra kl. 6-7 og til kl. 18. Dette gjør jeg i et script som skal kjøre kl. 06:00. 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) I variabelen D har jeg da D.Item1 som er klokkeslettet som har de billigste neste 2.5 timene, og D.Item2 inneholder snittprisen for disse 2.5 timene. Dette kan jeg bruke til å lage et event som skrur på VVB på det ønskete tidspunktet: 'DeviceRef til VVB switch Dim devRef As Integer = 3071 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando eventRef = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(D.Item1.Year, D.Item1.Month, D.Item1.Day, D.Item1.Hour, D.Item1.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") I sin enkleste form kan da scriptet se slik ut. Lagre som TibberVVB.vb og kjør det hver dag kl. 06:00. Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2022 'DeviceRev til VVB switch Dim devRef As Integer = 3071 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data 'Henter billigste timer og snittpris fra TibberSeer Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando Dim eventRef As Integer = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(D.Item1.Year, D.Item1.Month, D.Item1.Day, D.Item1.Hour, D.Item1.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") End Sub Avansert eksempel Jeg sa jo at vi kjører VVB to ganger i døgnet. Samtidig er jeg interessert i å finne ut hvor mye penger man sparer på å f.eks. flytte strømforbruket fra kll. 7 til kl. 13 (hvis det er tidspunktet som er billigst). Et varsel på mobilen når funksjonen er kjørt er selvfølgelig nyttig, og en failsafe slik at vi får varmtvann selv om Tibber skulle være nede kan være greit for å sikre husfreden. Et større, mer avansert script vil da kunne se slik ut: Sub Main(ByVal parm As Object) Dim devRef As Integer = 3071 'Device til VVB ON/OFF Dim vvb_kW As Double = 2.6 'kW 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data (dvs vi har 24 timer med data før ca. kl. 13 og 48 timer med data etter) Dim hourNormalStart As Integer = 7 Dim hourNormalEnd As Integer = Math.Ceiling(hourNormalStart + hours) If Now.Hour > 16 Then 'Fra kl. 17:00 og utover hours = 4.5 hourEnd = 24 + 7 'Kl. 07:00 i morgen hourNormalStart = 19 hourNormalEnd = Math.Ceiling(hourNormalStart + hours) End If Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) Dim startOn As Date = D.Item1 If D.Item2 > 0 Then 'Tibber har data 'Finner hva strømkostnaden hadde vært Dim D_normalt As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourNormalStart, hourNormalEnd}) 'Beregner besparelse Dim pris_nå As Double = D.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Dim pris_normalt As Double = D_normalt.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Dim besparelse As Double = pris_normalt - pris_nå 'Skriver til log og Pushover Dim msg As String = "Billigste " & hours & " deltimer starter " & D.Item1.ToString & " med snittpris: " & D.Item2 & " øre (normal besparelse: " & besparelse.ToString("f2") & " kr, eller " & (1 - pris_nå / pris_normalt).ToString("P1") & ")" hs.WriteLog("Tibber VVB", msg) hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", New Object() {"All Clients", msg, "VVB", "Low", "none", Nothing, Nothing, Nothing, Nothing}) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\VVB_" & devRef & ".txt", D.Item1.ToString & vbTab & D.Item2 & " øre" & vbTab & besparelse.ToString("f2") & " kr (" & (1 - pris_nå / pris_normalt).ToString("P1") & ")" & vbNewLine, True) Else 'Failsafe i tilfelle vi ikke har Tibber-data If Now.Hour < 16 Then startOn = Now.Date.AddHours(13).AddMinutes(5) 'Dvs kl. 13:05 i dag Else startOn = Now.Date.AddDays(1).AddHours(2) 'Dvs kl. 02:00 i morgen End If hs.WriteLog("Tibber VVB Warning", "Tibber-data ikke gyldig, VVB skrus på :" & startOn.ToString) End If 'Sletter eksisterende event hvis det finnes, for da har det ikke kjørt som det skulle Dim eventRef As Integer = hs.GetEventRefByName("VVB På (pris-trigger)") If eventRef > 0 Then hs.DeleteEventByRef(eventRef) 'hs.WriteLog("Tibber VVB", "Trigger På-event eksisterde, men det er nå slettet...") End If 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando eventRef = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(startOn.Year, startOn.Month, startOn.Day, startOn.Hour, startOn.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") End Sub ... og det overlatas til lesaren sjølv at tolka innhaldet. Men spør hvis noe er uklart. Det er gøy å få beskjed om "Billigste 2,5 timer starter kl. 13:30 med en snittpris på 119,3 øre (normal besparelse 9,34 kr (89,7%)". En siste sak: Jeg har et event som slår av VVB hvis effekten har vært 0 over 10 minutter. Ellers må du finne en annen måte å å slå av VVB på, f.eks. 3 timer etter at den ble skrud på.
  1 poeng
 3. Tror vi får ganske høye strømpriser til vinteren og skulle vi få strømrasjonering i tillegg så tror jeg de ansvarlige politikerne får det ganske ubehagelig med å bevege seg ute blant folk
  1 poeng
×
×
 • Opprett ny...