Gå til innhold
 • Bli medlem

SCRIPT: GrandbeingMX0404 - Styring av en 4x4 HDMI-matrise


Moskus

Anbefalte innlegg

GrandbeingMX0404.vb

Script for å styre en Grandbeing MX0404 HDMI matrise. Lager en root med tilhørende child-devicer for hver utgang hvor man kan trykke på de forskjellige inngangene. Alt i et script, men dette blir nok en plugin på sikt (der er det lettere å få til en autorefresh, og sånt).

  '© Moskus 2014
  
  Dim Scriptname As String = "GrandbeingMX0404.vb"
  Dim hdmi_outputs() As String = {"None", "TV", "SageTV", "Xbox", "Extra"}
  Dim ip_address As String = "192.168.0.39"

  Public Sub Main(parm As Object)
  End Sub

  Public Sub Setup(parm As Object)
    'Setting up devices

    'Creating master device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Root")
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI root"
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)

      'Adding a "Refresh" button to the root device
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Refresh", 0, Scriptname, "ButtonPress", "Refresh", 1, 1, 1)
      hs.SaveEventsDevices()

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = 0
      SVpair.Status = "HDMI matrix"
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = 0
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi.png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Root device for HDMI matrix created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating root device: " & ex.Message)
    End Try

    'Creating child devices
    dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
    For i As Integer = 1 To 4
      Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
      If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
    Next

  End Sub

  Public Function CreateOutputDevice(ByVal output As Integer, masterdevice As Integer) As Integer
    'Creating device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Output " & output)
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI out " & output
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)
      dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child
      dv.AssociatedDevice_Add(hs, masterdevice)
      dv = Nothing

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Test Device for output " & output & " created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating devices: " & ex.Message)
      Return 0
    End Try

    Dim SVpair_off As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
    SVpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    SVpair_off.Value = 0
    SVpair_off.Status = "None"
    hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair_off)

    Dim VGpair_off As New HomeSeerAPI.VGPair
    VGpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    VGpair_off.Set_Value = 0
    VGpair_off.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_X.png"
    hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair_off)


    'Adding buttons, values and graphic
    For i As Integer = 1 To 4
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, output & "-" & i, i, Scriptname, "ButtonPress", output & "-" & i, 1, i, 1)

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = i
      SVpair.Status = "Input " & i
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = i
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_" & i & ".png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)
    Next

    Return devref
  End Function

  Public Sub ButtonPress(Input As Object)
    Dim devref As Integer = Input(0)
    Dim ButtonName As String = Input(1)
    Dim output As String = String.Empty 'Gets filled by GetURLIE

    Dim device As Integer = 0

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI root"
          device = 0
        Case Is = "HDMI out 1"
          device = 1
        Case Is = "HDMI out 2"
          device = 2
        Case Is = "HDMI out 3"
          device = 3
        Case Is = "HDMI out 4"

      End Select
    Next

    Dim command As String = "Refresh"

    If device > 0 Then
      Dim value As Integer = hdmi_outputs.ToList.IndexOf(ButtonName)
      command = device & "-" & value
    End If


    Select Case command
      Case Is = "Refresh"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=refrash", True) '"refrash" is actually not a typo on my part...

      Case Is = "1-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a09", True)
      Case Is = "1-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1D", True)
      Case Is = "1-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1F", True)
      Case Is = "1-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0D", True)

      Case Is = "2-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a17", True)
      Case Is = "2-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a12", True)
      Case Is = "2-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a59", True)
      Case Is = "2-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a08", True)

      Case Is = "3-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a5E", True)
      Case Is = "3-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a06", True)
      Case Is = "3-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a05", True)
      Case Is = "3-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a03", True)

      Case Is = "4-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a18", True)
      Case Is = "4-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a44", True)
      Case Is = "4-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0F", True)
      Case Is = "4-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a51", True)
    End Select

    InterpretOutput(devref, output)
  End Sub

  Public Sub InterpretOutput(ByVal devref As Integer, ByVal output As String)
    'output: Output1=1Output2=1Output3=1Output4=1
    Dim data(3) As Integer
    data(0) = CInt(output(8).ToString)
    data(1) = CInt(output(17).ToString)
    data(2) = CInt(output(26).ToString)
    data(3) = CInt(output(35).ToString)

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI out 1"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(0) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 2"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(1) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 3"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(2) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 4"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(3) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), False)
          End If
      End Select
    Next

  End Sub

 

Gir:

nEibCgm.png

 • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

 • 3 uker senere...

Jeg har laget en ett matrise oppsett med VIrtuelle Devicer, men mine innganger er ikke gruppert sånn som dine. Jeg ser du gjør dette via ett script, betyr det at devicene blir opprettet hver gang du kjører dette scriptet. Når kjører du det ? Er det mulig å gruppere devicer i fra Websiden, eller må dette gjøres vha script ?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Som du ser i scriptet har jeg en "Setup()" rutine.

Her er "dv" root-devicen, og siste delen lager children og assosierer dem med root:

'Creating child devices
dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
For i As Integer = 1 To 4
  Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
  If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
Next

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 • 10 måneder senere...

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
 • Opprett ny...