Jump to content
 • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

SCRIPT: EnTur.vb - Få inn data fra EnTur


Moskus

Recommended Posts

Dette scriptet lar deg hente inn trafikkinformasjon fra EnTur. :) 

 

Finne reiseruter, IDer for "StopPlace" og "Quay"

Å bruke scriptet er ikke så vanskelig. Det vanskelige er å finne IDene til stasjonene du vil spore. 

 

La oss si at jeg vil finne alle busser som går fra "Tasta Senter" (og mot Stavanger sentrum, men det kommer vi tilbake til)

 1. Gå til en-tur.no
 2. Tast inn stoppesteder til og fra
 3. Kopier URL'en fra nettleseren etter søket (f.eks. som denne) inn URLdecoder.org for å gjøre den lettere å lese.
 4. Finn "startID" og kopier ut strengen som begynner med "NSR:". For Tasta Senter er denne "NSR:StopPlace:28163"

 

Oppdatering: Etter tips fra @Odd Are er det enklere å gå hit med brukernavn/passord guest/guest og hente QuayIDer og StopPlaceIDer derfra.

 

image.png

 

Vel og bra! :) Nå vet vi at busstoppet ved Tasta Senter heter "NSR:StopPlace:28163". Men et busstopp kan faktisk ha flere plattformer, f.eks. en på hver side av veien. Det heter visst "Quay" på engelsk.

 

Jeg er ikke interessert i begge sider av veien for kun en av dem har vanligvis trafikk mot sentrum. For å finne Quay, må vi bruke GraphQL-exploreren til EnTur (som dessverre ikke er like forseggjort som Tibber sin). Vi er interessert i denne spørringen som finner alle avganger for et stoppested, og vi må endre id: "NSR:StopPlace:28163" og avgangstiden (startTime:"2018-06-19T09:00:00+0200") til det riktige. I skrivende stund ser min spørring slik ut

 

Så går vi gjennom resultatene, vi skal prøve å finne riktig "Quay".

 

Det første treffet er inneholder denne teksten:

     "destinationDisplay": {
      "frontText": "Tasta - Vardeneset"
     },
     "quay": {
      "id": "NSR:Quay:48450"
     },

... men en buss med "Tasta - Vardeneset" tar meg i feil retning! Ergo er "NSR:Quay:48450" ikke riktig.

 

Det neste treffet inneholder dette:

     "destinationDisplay": {
      "frontText": "Stavanger"
     },
     "quay": {
      "id": "NSR:Quay:48449"
     },

Jepp! Riktig! Altså kan vi filtrere på "NSR:Quay:48449" for å finne avganger fra "NSR:StopPlace:28163" som kun går mot Stavanger.

 

 

 

Installasjon

Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.dll for at scriptet skal fungere. Json er mye i bruk i dag, og siden jeg har oppdaget at Webclient nå er innebygget i HS3 (og superenkel å bruke), så er det bare å legge inn Json-støtte for scripting også.

 

 1. Lukk HS3.
 2. Åpne settings.ini
 3. Finn linjen som begynner med ScriptingReference=
 4. Vanligvis står det kun System.Core;System.Core.dll. Vi skal legge til Newtonsoft bak der. Hos meg (på Windows) skal linjen da se slik ut:

 

ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll

Lagre og start HS3 igjen. For Linux skal den muligens se slik ut, men du må sjekke plasseringen på /bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll selv.

ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;/usr/local/HomeSeer/bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll

 

 

Kopier scriptet under og lagre det som EnTur.vb. Etter massiv testing fra @Tor-Erik er vi ganske sikre på at det også kjører på Linux. :) 

 

EnTur.vb:

Spoiler

Imports Newtonsoft.Json
Imports Newtonsoft.Json.Linq
Imports System.Collections.Generic

'Moskus 2019
'Besøk https://en-tur.no for å finne stop-ider og quay-ider

Sub CallsFromStopplace(parm As Object)
   Dim input() As String = parm.ToString.Split(",")
   Dim deviceRef As Integer = input(0).Trim
   Dim stop1 As String = input(1).Trim
   Dim quay As String = ""
   Dim entries As Integer = 5
   If input.GetLength(0) > 2 Then quay = input(2).Trim
   If input.GetLength(0) = 4 Then entries = input(3).Trim
 
   Dim list As List(Of EstimatedCall) = GetCallsFromStopPlace(stop1, quay, entries)
   Dim out As String = ""
 
   For Each c As EstimatedCall In list
     out &= c.ToString & "<br>"
   Next
   Dim minutesToNextDeparture As Integer = list(0).expectedArrivalTime.Subtract(Now).TotalMinutes
 
   hs.SetDeviceString(deviceRef, out, False)
   hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, minutesToNextDeparture, True)


End Sub

Sub TripsBetweenStops(parm As Object)
   Dim input() As String = parm.ToString.Split(",")
   Dim deviceRef As Integer = input(0).Trim
   Dim stop1 As String = input(1).Trim
   Dim stop2 As String = input(2).Trim
   Dim entries As Integer = 5
   If input.GetLength(0) = 4 Then entries = input(3).Trim
 
 
   Dim list As List(Of Trippattern) = GetTripBetweenStops(stop1, stop2, entries)
   Dim out As String = ""
 
   For Each c As Trippattern In list
     out &= c.ToString & "<br>"
   Next
   Dim minutesToNextDeparture As Integer = list(0).startTime.Subtract(Now).TotalMinutes
 
   hs.SetDeviceString(deviceRef, out, False)
   hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, minutesToNextDeparture, True)

End Sub

Private Function RunQuery(ByVal jsonQuery As String) As String
   Dim url As String = "https://api.entur.io/journey-planner/v2/graphql"
 
   Using client As New System.Net.WebClient
     Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
     client.Headers.Add("ET-Client-Name", "Moskus-InfoplakatForHomeseer")
     client.Headers.Add("User-Agent", "EnTur-script by Moskus")
     client.Headers.Add("Content-Type", "application/graphql")
     client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
     client.BaseAddress = url
 
     Return client.UploadString(url, "POST", jsonQuery)
   End Using
End Function

Private Function GetCallsFromStopPlace(ByVal _stop As String, Optional ByVal _quay As String = "", Optional ByVal entries As Integer = 5) As List(Of EstimatedCall)
   Dim jsonQuery As String = "{stopPlace(id: """ & _stop & """) {id name estimatedCalls(startTime: """ & Now.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz") & """, timeRange: 72100, numberOfDepartures: " & (entries * 2 + 2) & "){ realtime aimedArrivalTime expectedArrivalTime destinationDisplay {frontText} quay {id} serviceJourney {journeyPattern {line {id name transportMode}}}}}}"
 
   Dim result As String = RunQuery(jsonQuery)
   Dim enTurJson As EnTur = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of EnTur)(result)
 
   Dim lst As New List(Of EstimatedCall)
   Dim count As Integer = 0
   For Each e As EstimatedCall In enTurJson.data.stopPlace.estimatedCalls
     If _quay <> "" Then
       If e.quay.id = _quay Then
         lst.Add(e)
         count += 1
       End If
     Else
       lst.Add(e)
       count += 1
     End If
     If count = entries Then Exit For
   Next
   Return lst
End Function

Private Function GetTripBetweenStops(ByVal stop1 As String, ByVal stop2 As String, Optional ByVal entries As Integer = 5) As List(Of Trippattern)
   Dim jsonQuery As String = "{trip(from:{place: """ & stop1 & """} to: {place: """ & stop2 & """} modes: [bus] numTripPatterns: " & entries & ") { tripPatterns { startTime endTime duration walkDistance legs {mode distance line {id publicCode name } }}}}"

   Dim result As String = RunQuery(jsonQuery)
   Dim enTurJson As EnTur = JsonConvert.DeserializeObject(Of EnTur)(result)

   Return enTurJson.data.trip.tripPatterns
End Function

Sub Main(parm As Object)
'  hs.Writelog("EnTur", GetCallsFromStopPlace("NSR:StopPlace:27753"))
'  Dim list As List(Of EstimatedCall) = GetCallsFromStopPlace("NSR:StopPlace:27753", "NSR:Quay:47785")
  
  Dim list As List(Of Trippattern) = GetTripBetweenStops("NSR:StopPlace:59854", "NSR:StopPlace:27753")

  Dim out As String = ""
   For Each c As Trippattern In list
     out &= c.ToString & "<br>"
   Next

  hs.WriteLog("EnTur", out)
End Sub

Public Class EnTur
  Private _data As Data
  Public Property data() As Data
    Get
       Return _data
    End Get
    Set(Byval value As Data )
       _data = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Data
  Private _stopPlace As Stopplace
  Public Property stopPlace() As Stopplace
    Get
       Return _stopPlace
    End Get
    Set(Byval value As Stopplace )
       _stopPlace = value
    End Set
  End Property
  Private _trip As Trip
  Public Property trip() As Trip
    Get
       Return _trip
    End Get
    Set(Byval value As Trip )
       _trip = value
    End Set
  End Property

End Class

Public Class Stopplace
  Private _id As String
  Public Property id() As String
    Get
       Return _id
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _id = value
    End Set
  End Property
  Private _name As String
  Public Property name() As String
    Get
       Return _name
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _name = value
    End Set
  End Property
  Private _estimatedCalls As List(Of EstimatedCall)
  Public Property estimatedCalls() As List(Of EstimatedCall)
    Get
       Return _estimatedCalls
    End Get
    Set(Byval value As List(Of EstimatedCall) )
       _estimatedCalls = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class EstimatedCall
  Private _realtime As Boolean
  Public Property realtime() As Boolean
    Get
       Return _realtime
    End Get
    Set(Byval value As Boolean )
       _realtime = value
    End Set
  End Property
  Private _aimedArrivalTime As Date
  Public Property aimedArrivalTime() As Date
    Get
       Return _aimedArrivalTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _aimedArrivalTime = value
    End Set
  End Property
  Private _aimedDepartureTime As Date
  Public Property aimedDepartureTime() As Date
    Get
       Return _aimedDepartureTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _aimedDepartureTime = value
    End Set
  End Property
  Private _expectedArrivalTime As Date
  Public Property expectedArrivalTime() As Date
    Get
       Return _expectedArrivalTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _expectedArrivalTime = value
    End Set
  End Property
  Private _expectedDepartureTime As Date
  Public Property expectedDepartureTime() As Date
    Get
       Return _expectedDepartureTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _expectedDepartureTime = value
    End Set
  End Property
  Private _actualArrivalTime As Object
  Public Property actualArrivalTime() As Object
    Get
       Return _actualArrivalTime
    End Get
    Set(Byval value As Object )
       _actualArrivalTime = value
    End Set
  End Property
  Private _actualDepartureTime As Object
  Public Property actualDepartureTime() As Object
    Get
       Return _actualDepartureTime
    End Get
    Set(Byval value As Object )
       _actualDepartureTime = value
    End Set
  End Property
  Private __date As String
  Public Property _date() As String
    Get
       Return __date
    End Get
    Set(Byval value As String )
       __date = value
    End Set
  End Property
  Private _forBoarding As Boolean
  Public Property forBoarding() As Boolean
    Get
       Return _forBoarding
    End Get
    Set(Byval value As Boolean )
       _forBoarding = value
    End Set
  End Property
  Private _forAlighting As Boolean
  Public Property forAlighting() As Boolean
    Get
       Return _forAlighting
    End Get
    Set(Byval value As Boolean )
       _forAlighting = value
    End Set
  End Property
  Private _destinationDisplay As Destinationdisplay
  Public Property destinationDisplay() As Destinationdisplay
    Get
       Return _destinationDisplay
    End Get
    Set(Byval value As Destinationdisplay )
       _destinationDisplay = value
    End Set
  End Property
  Private _quay As Quay
  Public Property quay() As Quay
    Get
       Return _quay
    End Get
    Set(Byval value As Quay )
       _quay = value
    End Set
  End Property
  Private _serviceJourney As Servicejourney
  Public Property serviceJourney() As Servicejourney
    Get
       Return _serviceJourney
    End Get
    Set(Byval value As Servicejourney )
       _serviceJourney = value
    End Set
  End Property

  Public Overrides Function ToString() As String
     Return Me.expectedArrivalTime.ToString("HH:mm") & " (" & Me.aimedArrivalTime.ToString("HH:mm") & ")" & ": " & Me.serviceJourney.journeyPattern.line.name & " " & Me.destinationDisplay.frontText
  End Function

  Public Shared Sub ToFile(ByVal calls As List(Of EstimatedCall), ByVal filename As String)
     If calls.Count = 0 Then Exit Sub
 
     Dim sb As New Text.StringBuilder
     'FEILER
     'calls.ForEach(Sub(x) sb.AppendLine(x.ToString))
     My.Computer.FileSystem.WriteAllText(Environment.CurrentDirectory & "\" & filename, sb.ToString, False)
  End Sub
End Class

Public Class Destinationdisplay
  Private _frontText As String
  Public Property frontText() As String
    Get
       Return _frontText
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _frontText = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Quay
  Private _id As String
  Public Property id() As String
    Get
       Return _id
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _id = value
    End Set
  End Property
  Private _name As String
  Public Property name() As String
    Get
       Return _name
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _name = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Servicejourney
  Private _journeyPattern As Journeypattern
  Public Property journeyPattern() As Journeypattern
    Get
       Return _journeyPattern
    End Get
    Set(Byval value As Journeypattern )
       _journeyPattern = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Journeypattern
  Private _line As Line
  Public Property line() As Line
    Get
       Return _line
    End Get
    Set(Byval value As Line )
       _line = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Line
  Private _id As String
  Public Property id() As String
    Get
       Return _id
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _id = value
    End Set
  End Property
  Private _name As String
  Public Property name() As String
    Get
       Return _name
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _name = value
    End Set
  End Property
  Private _transportMode As String
  Public Property transportMode() As String
    Get
       Return _transportMode
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _transportMode = value
    End Set
  End Property
  Private _publicCode As String
  Public Property publicCode() As String
    Get
       Return _publicCode
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _publicCode = value
    End Set
  End Property
End Class


Public Class Trip
  Private _tripPatterns As List(Of Trippattern)
  Public Property tripPatterns() As List(Of Trippattern)
    Get
       Return _tripPatterns
    End Get
    Set(Byval value As List(Of Trippattern) )
       _tripPatterns = value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Trippattern
  Private _startTime As Date
  Public Property startTime() As Date
    Get
       Return _startTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _startTime = value
    End Set
  End Property
  Private _endTime As Date
  Public Property endTime() As Date
    Get
       Return _endTime
    End Get
    Set(Byval value As Date )
       _endTime = value
    End Set
  End Property
  Private _duration As Integer
  Public Property duration() As Integer
    Get
       Return _duration
    End Get
    Set(Byval value As Integer )
       _duration = value
    End Set
  End Property
  Private _walkDistance As Double
  Public Property walkDistance() As Double
    Get
       Return _walkDistance
    End Get
    Set(Byval value As Double )
       _walkDistance = value
    End Set
  End Property
  Private _legs As List(Of Leg)
  Public Property legs() As List(Of Leg)
    Get
       Return _legs
    End Get
    Set(Byval value As List(Of Leg) )
       _legs = value
    End Set
  End Property

  Public Overrides Function ToString() As String
    Return Me.startTime.ToString("HH:mm") & " → " & Me.endTime.ToString("HH:mm") & ": Rute " & Me.legs(0).line.name
  End Function

  Public Shared Sub ToFile(ByVal calls As List(Of Trippattern), ByVal filename As String)
    If calls.Count = 0 Then Exit Sub

    Dim sb As New Text.StringBuilder
    'FEILER
    ' calls.ForEach(Sub(x) sb.AppendLine(x.ToString))
    My.Computer.FileSystem.WriteAllText(Environment.CurrentDirectory & "\" & filename, sb.ToString, False)
  End Sub
End Class

Public Class Leg
  Private _mode As String
  Public Property mode() As String
    Get
       Return _mode
    End Get
    Set(Byval value As String )
       _mode = value
    End Set
  End Property
  Private _distance As Single
  Public Property distance() As Single
    Get
       Return _distance
    End Get
    Set(Byval value As Single )
       _distance = value
    End Set
  End Property
  Private _line As Line
  Public Property line() As Line
    Get
       Return _line
    End Get
    Set(Byval value As Line )
       _line = value
    End Set
  End Property
End Class

 

 

 

Du må også lage deg noen devicer selv for å faktisk vise data. Dette gjør foreløpig ikke scriptet for deg. Den trenger ingen status values, men kanskje en enkel status Graphics for å ha et ikon (istedenfor Off/Dim/On-ikoner)

 

image.png

 

image.png

 

 

 

Så trenger vi et event for å oppdatere teksten. Dette kan f.eks. kjøre hvert minutt. :)

Parametre for funksjonen "CallsFromStopplace" er deviceID, stopplaceID, quayID (optional), antall_avganger (optional).

 

image.png

 

Du kan ha flere script-kall i et event, hvis du har flere stopp, avganger, etc du vil kontrollere. 

 

image.png

 

 

Parametre for funksjonen "TripsBetweenStops" er deviceID, stopplaceID (fra), stopplaceID (til), antall_avganger (optional). Det er et enkelt ruteoppslag, fint fra større stasjoner (f.eks. "Stavanger") til et bestemt stoppested.

 

DeviceValue i hver device er antall minutter til neste avgang. Kan brukes til automasjon. :) 

 

image.png

 

 

EDIT:

Oppdatert juli 2019 pga. flytting av URL for EnTur APIet. Gjeldene URL er nå: https://api.entur.io/journey-planner/v2/graphql

Oppdatert januar 2020 pga. bruk av TSL12.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Moskus said:

Installasjon

Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.dll for at scriptet skal fungere. Json er mye i bruk i dag, og siden jeg har oppdaget at Webclient nå er innebygget i HS3 (og superenkel å bruke), så er det bare å legge inn Json-støtte for scripting også.

 

 1. Lukk HS3.
 2. Åpne settings.ini
 3. Finn linjen som begynner med ScriptingReference=
 4. Vanligvis står det kun System.Core;System.Core.dll. Vi skal legge til Newtonsoft bak der. Hos meg (på Windows) skal linjen da se slik ut:

 


ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll

Lagre og start HS3 igjen. For Linux skal den muligens se slik ut, men du må sjekke plasseringen på /bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll selv.


ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;/usr/local/HomeSeer/bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll

 

 

I min HS3 installasjon på Windows, finner jeg ikke noen linje med "ScriptingReference=" i filen ..\HomeSeer HS3\Config\settings.ini. Synes det var litt snålt. Kjører jo vb script. Er det fordi HS3 finner det den trenger til vanlig i path?

Link to comment
Share on other sites

Tester scripet. Men får feilmelding:

 

Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()

 

 

EDIT: Glem det, glemte "NSR:" foran Quay nummeret.

Edited by GeneralVirus
Link to comment
Share on other sites

Scriptet funger flott. Veldig kjekt å slippe å ta opp mobilen for å sjekke hvor mye bussen er forsinket i dag :)  En annen ting, hvordan takler dere norske "spesialtegn" i device staus? Blir det rotete fordi Windows er på engelsk?

542515766_Screenshotfrom2019-01-1512-55-09.png.a896615c13603aa8522cb266ac1b9d35.png

Link to comment
Share on other sites

Ai... webencoding, ja. Sannsynligvis bare å konfigurere webclient riktig. Jeg skal sjekke. Hvilket stoppested er det?

 

EDIT: Sannsynligvis holder med  å bare bruke UTF8. Legg til 

client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8

Mellom using-kodene i RunQuery, evt. bare erstatt hele greia (dvs kun RunQuery) med koden under:

Private Function RunQuery(ByVal jsonQuery As String) As String
   Dim url As String = "https://api.entur.org/journeyplanner/2.0/index/graphql"
 
   Using client As New System.Net.WebClient
     client.Headers.Add("ET-Client-Name", "Moskus-InfoplakatForHomeseer")
     client.Headers.Add("User-Agent", "EnTur-script by Moskus")
     client.Headers.Add("Content-Type", "application/graphql")
     client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
     client.BaseAddress = url
 
     Return client.UploadString(url, "POST", jsonQuery)
   End Using
End Function

 

 

Sjekker du før jeg oppdaterer førstepost?

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, GeneralVirus skrev:

@Moskus Jeg endret scriptet til å bruke "publiCode" fra apiet istedenfor "name"? Det er vist rutenummeret og brukes som oftest i avgangstavler sammen med frontText. Ble penere for meg da :)

Hvor? Kan du være litt mer spesifikk? :) 

Link to comment
Share on other sites

47 minutes ago, Moskus said:

Hvor? Kan du være litt mer spesifikk? :) 

Endret først denne å la til publicCode

 

  Dim jsonQuery As String = "{stopPlace(id: """ & _stop & """) {id name estimatedCalls(startTime: """ & Now.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz") & """, timeRange: 72100, numberOfDepartures: " & (entries * 2 + 2) & "){ realtime aimedArrivalTime expectedArrivalTime destinationDisplay {frontText} quay {id} serviceJourney {journeyPattern {line {id name publicCode transportMode}}}}}}"

Så denne for å endre hva som legges i HS devicen.

 

   Return Me.expectedArrivalTime.ToString("HH:mm") & " (" & Me.aimedArrivalTime.ToString("HH:mm") & ")" & ": Rute " & Me.serviceJourney.journeyPattern.line.publicCode & " " & Me.destinationDisplay.frontText

 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, GeneralVirus said:

@Moskus Jeg endret scriptet til å bruke "publiCode" fra apiet istedenfor "name"? Det er vist rutenummeret og brukes som oftest i avgangstavler sammen med frontText. Ble penere for meg da :)

 

Jeg likte også den bedre. Rutenummer og kortere navn gir bedre info og penere visning. Takk for tipset.

Link to comment
Share on other sites

Win10 og får ikke kjørt. Forslag? Har satt opp ScriptingReference som forklart.

 

jan-17 00.16.04   Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: 'Trim' is not a member of 'String'.
jan-17 00.16.04   Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, iceball skrev:
jan-17 00.16.04   Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: 'Trim' is not a member of 'String'.

Wow! ?

 

Trim er en standardfunksjon i .NET, ligger under String, og har vært i .NET siden versjon 1.0. Du kan evt. prøve å søk&erstatte alle ".Trim" med ".Trim()", men VB.net trenger ikke parenteser slik som C# gjør.

Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Moskus skrev:

Wow! ?

 

Trim er en standardfunksjon i .NET, ligger under String, og har vært i .NET siden versjon 1.0. Du kan evt. prøve å søk&erstatte alle ".Trim" med ".Trim()", men VB.net trenger ikke parenteser slik som C# gjør.

Synes stadig at det er noe smårart med serveren min.

Vel, prøvde å endre, ny feilmelding ?

 

1   Error 3 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, iceball skrev:

Does entry point CallsFromStopplace exist in script?

Yes, it does.

 

Har du prøvd å kopiere scriptet en gang til? Kan være du har fått med noen tegn som ikke burde være der.

 

Evt. .NET Repair Tool:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30135

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.