Jump to content
  • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

FAQ låser til smartthings for oss i Norden


Snowman

Recommended Posts

FAQ låser til smartthings for oss i Norden.

Mange lurer på dette med låser, og siden det reelt sett bare er et alternativ for oss her oppe så lagde jeg en faq i går, les om det er av interesse.

1 ID-lock med z-wave brikke er det støtte for både med default device handler fra smartthings og med utvidet funksjonssett i custom code. Anbefaler å gi noen dollar til rboy som du finner på community dot smartthings dot com så får du best mulig kode til låsen.

Denne har 2 koder. 1 masterkode for familien, samt en en service kode som du kan skifte så ofte du vil. Om man bruker master til mor og far, og service til resten av familien osv bestemmer du naturligvis selv. Det medfølger 10 stk rfid brikker som er unike når man legger de inn.

Med en smart app kan man endre koden på service kode.

Brikker vs koder.
Brikke nr 1 er automatisk masterkode brukeren, nr 2 er servicekode brukeren, nr 3-10 er unike uten mulighet for kode.

Flere koder i fremtiden? Mulighet for å endre koder i forhold til tid?
ID-Lock er ikke veldig informative på slikt, så min teori er at vi nok ikke på lang tid ser støtte for flere koder, ingen vits i å mase på dem heller for de svarer ikke uansett.

Endre koder i forhold til tid? Eks åpent frem til 12 på fredag fordi da kommer det en murer. Dette kan du løse på mange måter, men tror at det å gjøre det manuelt i en smart app, eller på låsen blir det mest naturlige. Om du vil lage en schedule for at eks vaskehjelp kommer på torsdager etter 12:00 så lar jo det seg løse i core. Sette kode automatisk torsdag morgen, og endre den til noe annet på ettermiddagen i samme core script.

Varslinger: Du kan få varsel om bruker 1, 2 , 3…. åpner, du kan få varsel om feil kode ble brukt, du kan få varsel om døra brenner (temperatur), varsel om døra er åpen eller lukket, du kan slå av alarmen om låsen åpnes… Det er ingen grenser for hva du kan få ut av data og gjøre noe med.

2 Yale i Norden er låst slik at z-wave modul for home brew ikke vil fungere, og Trioving har ingen planer om å endre dette, med overveiende sannsynlighet grunnet avtaler med alarmselskaper. Dette virker andre steder på kloden.

3 Det finnes et par andre alternativer som sikkert kan benyttes i blokker ol. Men som nok ikke er særlig gunstige å benytte på hoveddøra i Norsk klima.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • Moskus pinned this topic
  • 1 year later...
1 time siden, alven skrev:

Leste på et svensk forum at på grunn av konstant polling av data så gikk låsen tom for batteri i løpet av noen dager.

Det er mulig, men det er jo pga. pollingen. Man SKAL ikke polle batterienheter. Deaktiver polling så går det så mye bedre, og alle dørlåser støtter "beaming" så polling er ikke nødvendig. :) 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
19 timer siden, Janern skrev:

Kan man importere z-wave modul til doorman fra ett land utenfor norden? Vil det da fungere? 

 

Mener noen her hadde forsøkt det for 2-4 uker siden, men at det ikke funket. Programvaren i låsen er forskjellig, så den vil ikke snakke med Z-wave adapteret. 

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

FAQ: Locks for SmartThings in the Nordic region.

Many are curious about locks, and since it's essentially only an option for us up here, I made a FAQ yesterday, read if it's of interest.

1. ID-lock with a Z-wave chip is supported both with the default device handler from SmartThings and with extended functionality in custom code. I recommend giving some dollars to rboy, whom you can find at community.smartthings.com, so you get the best possible code for the lock.

This one has 2 codes. 1 master code for the family, and a service code that you can change as often as you like. If you use the master for mom and dad, and service for the rest of the family, etc., you decide yourself. It comes with 10 RFID tags that are unique when added.

With a smart app, you can change the service code.

Tags vs. codes.
Tag number 1 is automatically the master code user, number 2 is the service code user, numbers 3-10 are unique with no possibility for a code.

More codes in the future? Possibility to change codes according to time?
ID-Lock isn't very informative on such matters, so my theory is that we probably won't see support for more codes for a long time, no point in nagging them either because they won't respond anyway.

Changing codes according to time? For example, open until 12 on Friday because a mason is coming. This can be solved in many ways, but I think doing it manually in a smart app, or on the lock itself, would be the most natural. If you want to create a schedule for when, for example, the cleaning help comes on Thursdays after 12:00, that can be solved in Core. Set the code automatically on Thursday morning, and change it to something else in the afternoon in the same Core script.

Notifications: You can receive notifications when user 1, 2, 3... opens, you can get a notification if an incorrect code is used, you can get a notification if the door is burning (temperature), a notification if the door is open or closed, you can turn off the alarm if the lock is opened... There are no limits to what you can get out of data and do something with it.

2. Yale in the Nordic region is locked in such a way that the Z-wave module for homebrew will not work, and Trioving has no plans to change this, most likely due to agreements with alarm companies. This works elsewhere on the globe.

3. There are a couple of other alternatives that can probably be used in blocks, etc., but which are probably not very suitable to use on the main door in the Norwegian climate.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.