Gå til innhold
 • Bli medlem

SCRIPT: Twinkly.vb - Juletrelys med forhåndsdefinerte og egne animasjoner


Anbefalte innlegg

Twinkly.gif

 

Det er det samme maset hvert år: "Hvorfor må vi alltid ha disse kjedelige juletrelysene? Klart jeg kan bruke RGBW-lys, men de er så... statiske.". Vi har alle vært der.

 

Vel, Twinkly er svaret. Det er juletrelys som kan styres via en app, man kan legge til animasjoner, og man kan til og med lage egne og "tegne" fargene på treet i sanntid. Og nå kan man også selvfølgelig styre treet fra HomeSeer.

 

Lagre scriptet under som Twinkly.vb i /scripts-mappen, endre IPen (nest øverste linje), og lag et event der du kjører "Setup"-funksjonen. Hvis du oppdaterer, så kan du istedenfor kjøre "AddDeviceButtons"-funksjonen og bruke deviceID'en til eksisterende Twinkly-devicer som parameter (en om gangen).

 

Twinkly.vb

 

'Moskus 2019-2020
  Dim IP As String
  Dim debug As Boolean = False

  Public Sub Main(ByVal something As Object)
  End Sub

  Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object)
    Dim deviceRef As Integer = input(0)
    IP = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs)

    Dim cmd As String = input(1)
    If cmd.StartsWith("Brightness_") Then
      Dim value As Integer = cmd.Split("_")(1)
      DoCmd("Brightness", value)
    Else
      If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd, True)
    End If

    If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd.Replace("_", " "), True)
  End Sub

  Public Function DoCmd(ByVal command As String, Optional ByVal value As Integer = 100) As Boolean
    'SetMode("rt")
    'SetMode("demo")
    'SetMode("movie")
    'SetMode("effect")
    'SetMode("off")

    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Starting DoCmd()")
    Dim code As String = GetRandomCode()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Code: " & code)

    Dim auth As TwinklyAuthentication = Login(code, forceNew:=True)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Authentication_token: " & auth.authentication_token)

    Dim success As Boolean = Verify()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Verified: " & success)

    If command = "Brightness" Then
      SetBrightness(value)
    Else
      SetMode(command)
    End If
    Return True
  End Function

  Public Sub Setup(ByVal not_used As String)
    Dim new_ref As Integer = hs.NewDeviceRef("Twinkly")
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(new_ref)
    dv.Location(hs) = "Twinkly"
    dv.Location2(hs) = "Twinkly"
    dv.Can_Dim(hs) = False
    dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    dv.Status_Support(hs) = True
    dv.Can_Dim(hs) = False
    dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) 'This is &H100
    dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY) 'This is &H10
    hs.SaveEventsDevices()

    AddDeviceButtons(new_ref)
    hs.WriteLog("Twinkly", "Initiation done!")
  End Sub


  Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String)
    Dim devID As Integer = CInt(device_ref)
    hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID)
    hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)

    Try
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Movie", 101, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Movie", 1, 1, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Effect", 102, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Effect", 1, 2, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Demo", 103, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Demo", 1, 3, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Pause", 104, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "RT", 1, 4, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Off", 0, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Off", 1, 5, 1))

      For i As Integer = 10 To 100 Step 10
        hs.WriteLog("Twinkly", "Added dimming " & i & " : " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, (i & "%").ToString, i, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Brightness_" & i, 2 + Math.Floor(i / 51), (i / 10 - Math.Floor(i / 51) * 5), 1))
      Next

    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("Twinkly", "Error adding buttons: " & ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Public Sub SetMovieConfig(ByVal frameDelay As Integer, ByVal numberOfLEDs As Integer, ByVal framesNumber As Integer, ByVal loopType As Integer)
    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Integer)
    data.Add("frame_delay", frameDelay)
    data.Add("leds_number", numberOfLEDs)
    data.Add("frames_number", framesNumber)

    Dim output As String = RunAPI("led/movie/config", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieConfig: " & output)
  End Sub

  Public Sub GetMovieConfig()
    ' {"frame_delay":66,"leds_number":175,"loop_type":0,"frames_number":212,"sync":{"mode":"none","slave_id":"","master_id":""},"code":1000}
    Dim output As String = RunAPI("led/movie/config")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieConfig: " & output)
  End Sub

  Public Sub GetMovieFull()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieFull: ")
    Dim output As Byte() = RunAPIraw("led/movie/all")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", ConvertByteArrayToString(output) & " ... done!")
  End Sub

  Public Sub SetMovieFull(ByVal octetString As String)
    Dim movie() As Byte = ConvertStringToByteArray(octetString)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieFull: ")
    Dim ret = RunAPIraw("led/movie/full", movie)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", System.Text.Encoding.ASCII.GetString(ret) & " ... done!")
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' Get brightness
  ''' </summary>
  Public Function GetBrightness() As Integer
    Console.Write("Getting brigthness...")

    Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness")
    Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(output)
    Return json("value")
  End Function

  ''' <summary>
  ''' Set brightness
  ''' </summary>
  ''' <param name="brightness">0-100</param>
  Public Sub SetBrightness(ByVal brightness As Integer)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting brigthness to '" & brightness & "'...")
    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Object)
    data.Add("mode", "enabled")
    data.Add("value", brightness)
    data.Add("type", "A")

    Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", IIf(output.Contains("1000"), " was a success!", " failed. :("))
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' Sets the display
  ''' </summary>
  ''' <param name="mode">rt, movie, demo, restart, effect, off</param>
  Public Sub SetMode(ByVal mode As String)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting mode to '" & mode & "'")

    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
    data.Add("mode", mode.ToLower())

    Dim output As String = RunAPI("led/mode", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    Dim success As Boolean = output.Contains("1000")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Mode set: " & IIf(success, " was a success!", " failed. :("))
    If Not success And debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Output: " & output)
  End Sub

  Public Function GetAuthentication() As TwinklyAuthentication
    Dim auth As TwinklyAuthentication = New TwinklyAuthentication
    Dim authString As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
    Try
      If authString <> "" Then
        auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
      End If
    Catch ex As Exception
    End Try

    Return auth
  End Function

  Public Function Verify() As Boolean
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()
    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
    data.Add("challenge-response", auth.challengeresponse)

    Dim output As String = RunAPI("verify", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    Return output.Contains("1000")
  End Function

  Public Function Login(ByVal challenge As String, Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As TwinklyAuthentication
    Dim auth As TwinklyAuthentication = Nothing
    Dim authString As String = ""

    authString = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
    Try
      If authString <> "" Then auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
    Catch ex As Exception
    End Try

    If auth Is Nothing OrElse forceNew Then
      Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
      data.Add("challenge", challenge)

      Dim output As String = RunAPI("login", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))


      hs.SaveINISetting("Twinkly", "Authentication", output, "Twinkly.ini")
      auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(output)
    End If

    Return auth
  End Function

  Private Function RunAPI(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal query As String = "") As String
    Dim source As String = ""
    Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()

    Using client As New System.Net.WebClient
      client.Headers.Add("Content-Type", "application/json")
      If auth.authentication_token <> "" Then
        client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token)
      End If

      If query <> "" Then
        source = client.UploadString(url, "POST", query)
      Else
        source = client.DownloadString(url)
      End If
    End Using

    Return source
  End Function

  Private Function RunAPIraw(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal bytes() As Byte = Nothing) As Byte()
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()
    Dim source As Byte() = {}

    Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction
    Using client As New System.Net.WebClient
      Net.ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999
      client.Headers.Add("Content-Type", "application/octet-stream")
      If auth.authentication_token <> "" Then
        client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token)
      End If

      If bytes IsNot Nothing Then
        source = client.UploadData(New Uri(url), bytes)
      Else
        source = client.DownloadData(url)
      End If
    End Using

    Return source
  End Function

  Public Function GetRandomCode(Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As String
    Dim code As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Code", "", "Twinkly.ini")

    If code = "" OrElse forceNew Then
      code = GetRandomString(32)
      hs.SaveINISetting("Twinkly", "Code", code, "Twinkly.ini")
    End If

    Return code
  End Function

  Private Function GetRandomString(ByVal length As Integer)
    Dim s As String = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
    Dim r As New Random
    Dim sb As New Text.StringBuilder
    For i As Integer = 0 To length - 1
      Dim idx As Integer = r.Next(0, 35)
      sb.Append(s.Substring(idx, 1))
    Next
    Return sb.ToString()
  End Function

  Public Function ConvertStringToByteArray(ByVal input As String) As Byte()
    Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Byte)
    For i As Integer = 0 To input.Length - 1 Step 2
      Dim temp As String = input.Substring(i, 2)
      Dim val As Integer = Convert.ToInt32(temp, 16)
      lst.Add(Convert.ToByte(val))
    Next

    Return lst.ToArray()
  End Function

  Public Function ConvertByteArrayToString(ByVal bytes() As Byte) As String
    Dim ret As String = ""
    For Each b As Byte In bytes
      ret &= Convert.ToChar(b).ToString()
    Next
    Return ret
  End Function

  Public Class TwinklyAuthentication
    Private _authentication_token As String
    Public Property authentication_token() As String
      Get
        Return _authentication_token
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        _authentication_token = value
      End Set
    End Property

    Private _authentication_token_expires_in As Integer
    Public Property authentication_token_expires_in() As Integer
      Get
        Return _authentication_token_expires_in
      End Get
      Set(ByVal value As Integer)
        _authentication_token_expires_in = value
      End Set
    End Property

    Private _challengeresponse As String
    Public Property challengeresponse() As String
      Get
        Return _challengeresponse
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        _challengeresponse = value
      End Set
    End Property

    Private _code As Integer
    Public Property code() As Integer
      Get
        Return _code
      End Get
      Set(ByVal value As Integer)
        _code = value
      End Set
    End Property

  End Class

 

 

 

Gammelt script:
 

Spoiler

 'Moskus 2019
  Const IP As String = "192.168.0.166"
  Dim debug As Boolean = False

  Public Sub Main(ByVal something As Object)
  End Sub

  Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object)
    Dim deviceRef As Integer = input(0)
    Dim cmd As String = input(1)
    If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd, True)
  End Sub

  Public Function DoCmd(ByVal command As String) As Boolean
    'SetMode("rt")
    'SetMode("demo")
    'SetMode("movie")
    'SetMode("effect")
    'SetMode("off")

    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Starting DoCmd()")
    Dim code As String = GetRandomCode()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Code: " & code)

    Dim auth As TwinklyAuthentication = Login(code, forceNew:=True)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Authentication_token: " & auth.authentication_token)

    Dim success As Boolean = Verify()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Verified: " & success)

    SetMode(command)
    Return True
  End Function

  Public Sub Setup(ByVal not_used As String)
    Dim new_ref As Integer = hs.NewDeviceRef("Twinkly")
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(new_ref)
    dv.Location(hs) = "Twinkly"
    dv.Location2(hs) = "Twinkly"
    dv.Can_Dim(hs) = False
    dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    dv.Status_Support(hs) = True
    dv.Can_Dim(hs) = False
    dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) 'This is &H100
    dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY) 'This is &H10
    hs.SaveEventsDevices()

    AddDeviceButtons(new_ref)
    hs.WriteLog("Twinkly", "Initiation done!")
  End Sub


  Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String)
    Dim devID As Integer = CInt(device_ref)
    hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID)
    hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)

    Try
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Movie", 1, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Movie", 1, 1, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Effect", 2, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Effect", 1, 2, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Demo", 3, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Demo", 1, 3, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "RT", 4, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "RT", 2, 1, 1))
      hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Off", 0, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Off", 2, 2, 1))
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("Twinkly", "Error adding buttons: " & ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Public Sub SetMovieConfig(ByVal frameDelay As Integer, ByVal numberOfLEDs As Integer, ByVal framesNumber As Integer, ByVal loopType As Integer)
    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Integer)
    data.Add("frame_delay", frameDelay)
    data.Add("leds_number", numberOfLEDs)
    data.Add("frames_number", framesNumber)

    Dim output As String = RunAPI("led/movie/config", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieConfig: " & output)
  End Sub

  Public Sub GetMovieConfig()
    ' {"frame_delay":66,"leds_number":175,"loop_type":0,"frames_number":212,"sync":{"mode":"none","slave_id":"","master_id":""},"code":1000}
    Dim output As String = RunAPI("led/movie/config")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieConfig: " & output)
  End Sub

  Public Sub GetMovieFull()
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieFull: ")
    Dim output As Byte() = RunAPIraw("led/movie/all")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", ConvertByteArrayToString(output) & " ... done!")
  End Sub

  Public Sub SetMovieFull(ByVal octetString As String)
    Dim movie() As Byte = ConvertStringToByteArray(octetString)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieFull: ")
    Dim ret = RunAPIraw("led/movie/full", movie)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", System.Text.Encoding.ASCII.GetString(ret) & " ... done!")
  End Sub

  ''' <summary>
  ''' Sets the display
  ''' </summary>
  ''' <param name="mode">rt, movie, demo, restart, effect, off</param>
  Public Sub SetMode(ByVal mode As String)
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting mode to '" & mode & "'")

    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
    data.Add("mode", mode.ToLower())

    Dim output As String = RunAPI("led/mode", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    Dim success As Boolean = output.Contains("1000")
    If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Mode set: " & IIf(success, " was a success!", " failed. :("))
    If Not success And debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Output: " & output)
  End Sub

  Public Function GetAuthentication() As TwinklyAuthentication
    Dim auth As TwinklyAuthentication = New TwinklyAuthentication
    Dim authString As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
    Try
      If authString <> "" Then
        auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
      End If
    Catch ex As Exception
    End Try

    Return auth
  End Function

  Public Function Verify() As Boolean
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()
    Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
    data.Add("challenge-response", auth.challengeresponse)

    Dim output As String = RunAPI("verify", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))
    Return output.Contains("1000")
  End Function

  Public Function Login(ByVal challenge As String, Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As TwinklyAuthentication
    Dim auth As TwinklyAuthentication = Nothing
    Dim authString As String = ""

    authString = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini")
    Try
      If authString <> "" Then auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString)
    Catch ex As Exception
    End Try

    If auth Is Nothing OrElse forceNew Then
      Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String)
      data.Add("challenge", challenge)

      Dim output As String = RunAPI("login", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data))


      hs.SaveINISetting("Twinkly", "Authentication", output, "Twinkly.ini")
      auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(output)
    End If

    Return auth
  End Function

  Private Function RunAPI(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal query As String = "") As String
    Dim source As String = ""
    Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()

    Using client As New System.Net.WebClient
      client.Headers.Add("Content-Type", "application/json")
      If auth.authentication_token <> "" Then
        client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token)
      End If

      If query <> "" Then
        source = client.UploadString(url, "POST", query)
      Else
        source = client.DownloadString(url)
      End If
    End Using

    Return source
  End Function

  Private Function RunAPIraw(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal bytes() As Byte = Nothing) As Byte()
    Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication()
    Dim source As Byte() = {}

    Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction
    Using client As New System.Net.WebClient
      Net.ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999
      client.Headers.Add("Content-Type", "application/octet-stream")
      If auth.authentication_token <> "" Then
        client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token)
      End If

      If bytes IsNot Nothing Then
        source = client.UploadData(New Uri(url), bytes)
      Else
        source = client.DownloadData(url)
      End If
    End Using

    Return source
  End Function

  Public Function GetRandomCode(Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As String
    Dim code As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Code", "", "Twinkly.ini")

    If code = "" OrElse forceNew Then
      code = GetRandomString(32)
      hs.SaveINISetting("Twinkly", "Code", code, "Twinkly.ini")
    End If

    Return code
  End Function

  Private Function GetRandomString(ByVal length As Integer)
    Dim s As String = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
    Dim r As New Random
    Dim sb As New Text.StringBuilder
    For i As Integer = 0 To length - 1
      Dim idx As Integer = r.Next(0, 35)
      sb.Append(s.Substring(idx, 1))
    Next
    Return sb.ToString()
  End Function

  Public Function ConvertStringToByteArray(ByVal input As String) As Byte()
    Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Byte)
    For i As Integer = 0 To input.Length - 1 Step 2
      Dim temp As String = input.Substring(i, 2)
      Dim val As Integer = Convert.ToInt32(temp, 16)
      lst.Add(Convert.ToByte(val))
    Next

    Return lst.ToArray()
  End Function

  Public Function ConvertByteArrayToString(ByVal bytes() As Byte) As String
    Dim ret As String = ""
    For Each b As Byte In bytes
      ret &= Convert.ToChar(b).ToString()
    Next
    Return ret
  End Function

  Public Class TwinklyAuthentication
    Private _authentication_token As String
    Public Property authentication_token() As String
      Get
        Return _authentication_token
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        _authentication_token = value
      End Set
    End Property

    Private _authentication_token_expires_in As Integer
    Public Property authentication_token_expires_in() As Integer
      Get
        Return _authentication_token_expires_in
      End Get
      Set(ByVal value As Integer)
        _authentication_token_expires_in = value
      End Set
    End Property

    Private _challengeresponse As String
    Public Property challengeresponse() As String
      Get
        Return _challengeresponse
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        _challengeresponse = value
      End Set
    End Property

    Private _code As Integer
    Public Property code() As Integer
      Get
        Return _code
      End Get
      Set(ByVal value As Integer)
        _code = value
      End Set
    End Property

  End Class

 

 

Da får du en device som dette:

image.png

Gå inn på Devicen, og gå til Advanced.

 

Legg så IP-adressen til Twinkly-lenken inn under "Device Type (String)":

image.png

 

... og siden vi endrer Device Types, må vi huske å vise alle etter på:

image.png

 

 

Den nye versjonen støtter altså flere lenker på samme script, man slipper å lage kopier av scriptet hvis man har flere lenker. :) 

 • Like 5
 • Thanks 2
Lenke til innlegg
Del på andre sider
 • Svar 66
 • Opprettet
 • Siste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Det er det samme maset hvert år: "Hvorfor må vi alltid ha disse kjedelige juletrelysene? Klart jeg kan bruke RGBW-lys, men de er så... statiske.". Vi har alle vært der.   Vel, Twinkly er sva

Ok, det var en type-konverteringsfeil. Får legge til Brightness nå.  

Er vel bare å bytte IP i starten og kalle scriptet noe annet?

Posted Images

Hei,

Takk for at du deler.  Jeg har ingen kompetanse på VBscript og får det ikke til å kjøre hos meg. Kan det være at dette scriptet kun kjører godt i Windows?

Jeg kjører HS3 i Linux.

 

Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'i'.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'ex'.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'ex'.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Function without an 'As' clause; return type of Object assumed.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Variable declaration without an 'As' clause; type of Object assumed.
Dec-21 09:58:29   Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Dec-21 09:58:29   Event Running script in background: /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb("Setup")

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
59 minutter siden, einarli skrev:

Kan det være at dette scriptet kun kjører godt i Windows?

Jeg kjører HS3 i Linux.

Det er ikke testet på Linux, men programmert for å kunne støtte det. (Ellers er det en del forenklinger jeg hadde valgt)

 

 

Men det er en ting jeg har glemt å nevne! Sorry! :( 

Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll. Beskrivelsen om hvordan du legger til det finnes under "Installasjon" for EnTur.vb-scriptet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har ikke fått testet scriptet enda, men det så såppas interessant ut at jeg måtte innom kjell og handle en twinkly lenke like før jul.

Har lekt litt med den kun via appen, og er forsåvidt ganske imponert over lysene.

 

Nå lurer jeg imidlertid litt på hva knappene til devicen gjør?  jeg ser referanse til i koden til movie, men hva med RT/Effect/Demo ?

Kan man lage egne knapper til egendefinerte scener? Og så lurer jeg på hvor i konfigen du peker en devicebutton til hvilket script/funksjon i scriptet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 timer siden, Gjelsvik skrev:

Nå lurer jeg imidlertid litt på hva knappene til devicen gjør?  jeg ser referanse til i koden til movie, men hva med RT/Effect/Demo ?

Kan man lage egne knapper til egendefinerte scener?

Man kan pr. nuh ikke lage egendefinerte scener. For det er litt plunder. Man må sniffe trafikken og lagre det, sammen med noen innstillinger. Jeg hadde håpet at det var enklere enn det, men sånn flaks har vi ikke hatt til nå...

 

RT er faktisk bare "Pause". "Effekt" er en innebygget "movie". "Demo" er jeg faktisk ikke helt sikker på hva gjør... :P

 

2 timer siden, Gjelsvik skrev:

Og så lurer jeg på hvor i konfigen du peker en devicebutton til hvilket script/funksjon i scriptet.

Sjekk sub'en "AddDeviceButtons".

Lenke til innlegg
Del på andre sider
10 timer siden, einarli skrev:

Det er også fra Twinkly, men ikke RGB LED,  De har varme nyanser fra helt hvit til veldig varmt lys og mulighet for dimming.

 

OK, de har jeg ikke kontroll på. Scriptet er bare basert på de APIene som andre har funnet frem til med reverse engineering.

 

Men noen kan sikkert sniffe seg frem til disse også... :)

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Litt off topic:

En DIY versjon av Twinkly.

Hvis en har en nodeMCU og noen ledløkker liggende så kan vel wled gjøre noe tilsvarende https://github.com/Aircoookie/WLED

Er klar for både MQTT & E1.31

 

Jeg hadde store planer i år, men det er vist veto mot RGB på Juletreet...

 

Integrasjon til Home Assistant (!HA) er klar ser det ut til https://selfhostedhome.com/christmas-tree-lights-using-wled/

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
On 27/12/2019 at 11:59, Moskus said:

Man kan pr. nuh ikke lage egendefinerte scener. For det er litt plunder. Man må sniffe trafikken og lagre det, sammen med noen innstillinger. Jeg hadde håpet at det var enklere enn det, men sånn flaks har vi ikke hatt til nå...

 

RT er faktisk bare "Pause". "Effekt" er en innebygget "movie". "Demo" er jeg faktisk ikke helt sikker på hva gjør... :P

 

Sjekk sub'en "AddDeviceButtons".

 Så det eneste du kan gjøre via dette scriptet er basicly pause en animasjon som er startet fra appen?

 

"movie" er ikke et begrep jeg kjenner igjen noe sted fra twinkly appen.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 timer siden, Gjelsvik skrev:

 Så det eneste du kan gjøre via dette scriptet er basicly pause en animasjon som er startet fra appen?

Du kan starte valgt effekt fra app'en (som er det som heter "movie"), du kan kjøre en demo (dvs "effect"), du kan pause ("RT") og skru den av.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
 • 10 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

 • Lignende innhold

  • Av Moskus
   Sub Main(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input.ToString Dim weekNumber As Integer = DatePart(DateInterval.WeekOfYear, Date.Now, FirstDayOfWeek.Monday, FirstWeekOfYear.System) hs.SetDeviceValueByRef(input, weekNumber, True) hs.SetDeviceString(input, "Uke " & weekNumber, False) End Sub  
  • Av Moskus
   Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2020 Dim devID As Integer = parameters.ToString Dim useHTMLtable As Boolean = True Dim url As String = "https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway-table-overview/" Dim source As String = "" Try Using client = New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("CoronaScript", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" Try Dim confirmed As Integer = json("totals")("confirmed") If useHTMLtable Then output &= "<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>" output &= "<tr><td><b>Totalt</b></td><td align='right'>" & json("totals")("confirmed") & "</td><td align='right'>" & json("totals")("dead") & "</td><td align='right'>" & json("totals")("recovered") & "</td></tr>" For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1 output &= "<tr><td>" & json("cases")(i)("name") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("confirmed") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("dead") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("recovered") & "</td></tr>" Next output &= "</table>" Else output &= "<b>Totalt: " & json("totals")("confirmed") & " / " & json("totals")("dead") & " / " & json("totals")("recovered") & "</b><br>" For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1 output &= "• " & json("cases")(i)("name") & ": " & json("cases")(i)("confirmed") & " / " & json("cases")(i)("dead") & " / " & json("cases")(i)("recovered") & "<br>" Next End If hs.SetDeviceString(devID, output, False) hs.SetDeviceValueByRef(devID, confirmed, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub  
   Trigger: Kjøres hvert 5. minutt
   Parameter: DeviceIDen til en virtuell device som skal holde verdien.
   Du kan endre variabelen "useHTMLtable" til False hvis du vil ha det i HStouch, for HStouch viser ikke pene HTML-tabeller...
    

    
    
    
   Oppdatert med data fra RapidAPI siden jeg ble lei av at VG er så dårlig på å oppdatere tallene sine:
   Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2020 Dim devID As Integer = parameters.ToString Dim url As String = "https://covid-193.p.rapidapi.com/statistics?country=Norway" Dim source As String = "" Try Using client = New System.Net.WebClient 'TLS1.2 and encoding (UTF8) Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 'Headers client.Headers.Set("x-rapidapi-host", "covid-193.p.rapidapi.com") client.Headers.Set("x-rapidapi-key", "DIN_RAPIDAPI_KEY_HER") 'GET the url source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("CoronaScript", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim confirmed As Integer = json("response")(0)("cases")("total") Dim output As String = "" output &= "<b>Aktive: " & json("response")(0)("cases")("active") & " (" & json("response")(0)("cases")("new") & ") " & "</b><br>" output &= "Totalt: " & json("response")(0)("cases")("total") & "<br>" output &= "Dødsfall: " & json("response")(0)("deaths")("total") & " (" & IIf(json("response")(0)("deaths")("new").ToString = "", "0", json("response")(0)("deaths")("new")) & ") " & "<br>" output &= "Testede: " & json("response")(0)("tests")("total") & "<br>" output &= "<i>Sist oppdatert: " & json("response")(0)("time") & "</i><br>" hs.SetDeviceString(devID, output, False) hs.SetDeviceValueByRef(devID, confirmed, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("CoronaScript Error", "Parsefeil: " & ex.Message) End Try End Sub  
   Kjøres nå hver time, jeg vet ikke begrensningene hos RapidAPI.

    
    
  • Av Moskus
   Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") End Sub  
   Bare lagre som "GetBatteryLevels.vb" og kjør det. Det skrives til loggen.
  • Av Moskus
   Dette scriptet lar deg hente inn trafikkinformasjon fra EnTur.  
    
   Finne reiseruter, IDer for "StopPlace" og "Quay"
   Å bruke scriptet er ikke så vanskelig. Det vanskelige er å finne IDene til stasjonene du vil spore. 
    
   La oss si at jeg vil finne alle busser som går fra "Tasta Senter" (og mot Stavanger sentrum, men det kommer vi tilbake til)
   Gå til en-tur.no Tast inn stoppesteder til og fra Kopier URL'en fra nettleseren etter søket (f.eks. som denne) inn URLdecoder.org for å gjøre den lettere å lese. Finn "startID" og kopier ut strengen som begynner med "NSR:". For Tasta Senter er denne "NSR:StopPlace:28163"  
   Oppdatering: Etter tips fra @Odd Are er det enklere å gå hit med brukernavn/passord guest/guest og hente QuayIDer og StopPlaceIDer derfra.
    

    
   Vel og bra!  Nå vet vi at busstoppet ved Tasta Senter heter "NSR:StopPlace:28163". Men et busstopp kan faktisk ha flere plattformer, f.eks. en på hver side av veien. Det heter visst "Quay" på engelsk.
    
   Jeg er ikke interessert i begge sider av veien for kun en av dem har vanligvis trafikk mot sentrum. For å finne Quay, må vi bruke GraphQL-exploreren til EnTur (som dessverre ikke er like forseggjort som Tibber sin). Vi er interessert i denne spørringen som finner alle avganger for et stoppested, og vi må endre id: "NSR:StopPlace:28163" og avgangstiden (startTime:"2018-06-19T09:00:00+0200") til det riktige. I skrivende stund ser min spørring slik ut. 
    
   Så går vi gjennom resultatene, vi skal prøve å finne riktig "Quay".
    
   Det første treffet er inneholder denne teksten:
   "destinationDisplay": { "frontText": "Tasta - Vardeneset" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48450" }, ... men en buss med "Tasta - Vardeneset" tar meg i feil retning! Ergo er "NSR:Quay:48450" ikke riktig.
    
   Det neste treffet inneholder dette:
   "destinationDisplay": { "frontText": "Stavanger" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48449" }, Jepp! Riktig! Altså kan vi filtrere på "NSR:Quay:48449" for å finne avganger fra "NSR:StopPlace:28163" som kun går mot Stavanger.
    
    
    
   Installasjon
   Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.dll for at scriptet skal fungere. Json er mye i bruk i dag, og siden jeg har oppdaget at Webclient nå er innebygget i HS3 (og superenkel å bruke), så er det bare å legge inn Json-støtte for scripting også.
    
   Lukk HS3. Åpne settings.ini Finn linjen som begynner med ScriptingReference= Vanligvis står det kun System.Core;System.Core.dll. Vi skal legge til Newtonsoft bak der. Hos meg (på Windows) skal linjen da se slik ut:  
   ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Lagre og start HS3 igjen. For Linux skal den muligens se slik ut, men du må sjekke plasseringen på /bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll selv.
   ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;/usr/local/HomeSeer/bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll  
    
   Kopier scriptet under og lagre det som EnTur.vb. Etter massiv testing fra @Tor-Erik er vi ganske sikre på at det også kjører på Linux.  
    
   EnTur.vb:
    
    
   Du må også lage deg noen devicer selv for å faktisk vise data. Dette gjør foreløpig ikke scriptet for deg. Den trenger ingen status values, men kanskje en enkel status Graphics for å ha et ikon (istedenfor Off/Dim/On-ikoner)
     

    

    
    
    
   Så trenger vi et event for å oppdatere teksten. Dette kan f.eks. kjøre hvert minutt.
   Parametre for funksjonen "CallsFromStopplace" er deviceID, stopplaceID, quayID (optional), antall_avganger (optional).
    

    
   Du kan ha flere script-kall i et event, hvis du har flere stopp, avganger, etc du vil kontrollere.  
    

    
    
   Parametre for funksjonen "TripsBetweenStops" er deviceID, stopplaceID (fra), stopplaceID (til), antall_avganger (optional). Det er et enkelt ruteoppslag, fint fra større stasjoner (f.eks. "Stavanger") til et bestemt stoppested.
    
   DeviceValue i hver device er antall minutter til neste avgang. Kan brukes til automasjon.  
    

    
    
   EDIT:
   Oppdatert juli 2019 pga. flytting av URL for EnTur APIet. Gjeldene URL er nå: https://api.entur.io/journey-planner/v2/graphql
   Oppdatert januar 2020 pga. bruk av TSL12.
    
  • Av clio75
   Hva skal hentes denne uka er et gjentagende SPM hjemme hos oss. 
   Så jeg fant APPEN "Min renovasjon.". Men en app er jo ikke løsningen på noe. For man vil jo ha denne informasjonen inn i homeseer. 
    
   MinRenovasjon.vb
   Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to Moskus@hjemmeautomasjon.no 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") Case "2" output = Replace(output, "2", "<b>Papiravfall : </b><br>") Case "3" output = Replace(output, "3", "<b>Matavfall : </b> <br>") Case "4" output = Replace(output, "4", "<b>Glass/Metall : </b><br>") Case "5" output = Replace(output, "5", "<b>Drikkekartonger </b><br>") Case "6" output = Replace(output, "6", "<b>Grovavfall : </b><br>") Case "7" output = Replace(output, "7", "<b>Plastavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Så en event : 
   Parameters : 
   DevieRef | Kommunenummer | Gatenummer | GataNavn | Husnummer
    
   Ser jeg forsatt har manuell trigger i screenshot, men en gang i døgnet burde vel holde i de fleste tilfeller. 

    
   SOM ga meg denne : 
    

    
   Instalering : 
   VeiNummer: 
   For å finne vegnummeret kan du gå inn på https://www.vegvesen.no/vegkart zoom deg inn på vegen din og nærmest mulig huset ditt klikker du på veien, Så finner du de 5 sifferene du trenger(Rødt). 
   Kommune Nummeret var de fire første her i Blått : 0710 

    
   HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
    
   Takk Til: 
   Dette hadde jeg ikke klart alene.
    @Moskus skal ha en stor takk for sine delinger av script. Tatt utgangspunktet i hans NewsReader.VB
    @Marhil  Takk for tipset om Min renovasjons app eller hvordan jeg fant Gatenummer
   Og alle de andre som deler kode og eksempler åpnet på nett
    


×
×
 • Opprett ny...